ปฐมนิเทศนักศึกษา

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ค่ายฝึกบุรฉัตร  จังหวัดราชบุรี (จำนวน ๗ รุ่น) รุ่นละ ๒ วัน ๑ คืน

ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน และ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

กำหนดการ

ปฏิทินกิจกรรม

รายชื่อนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ           คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์            คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะครุศาสตร์              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ