วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

กำหนดการส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมเทอม 2/2566 ให้ผู้กู้ยืมที่ดำเนินการกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านแล้ว และประสงค์กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566

กำหนดการส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมเทอม 2/2566
ให้ผู้กู้ยืมที่ดำเนินการกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านแล้ว
และประสงค์กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566 ต่อ ให้ดำเนินการส่งเอกสาร 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

📌 ส่วนที่ 1 เอกสารประกอบการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566
1. ลงทะเบียนตามกำหนดการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เรียบร้อย หากจะต้องมีการเพิ่ม-ถอน ให้ลงทะเบียนก่อนให้เรียบร้อย ก่อนนำส่งเอกสารในส่วนที่ 1 ✏️***ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม***✏️
2. สำเนา ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน (Pay in) (หากจะมีการเพิ่ม-ถอนให้ลงทะเบียนก่อนให้เรียบร้อย หากเกิดส่วนต่างมากกว่ายอดเงินที่ส่งมาแล้ว งาน กยศ.จะไม่รับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้น) **จำนวน 1 ฉบับ**
3. เอกสารการทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 18 ชม. **จำนวน 1 ฉบับ**
❗️❗️กิจกรรมที่มีใบประกาศแนบ ให้นักศึกษาเขียนกิจกรรมจิตอาสาที่ทำกิจกรรมแล้ว ลงในแบบฟอร์มพร้อมลงจำนวนชั่วโมงที่ได้ให้ชัดเจน พร้อมแนบใบประกาศการทำกิจกรรมต่างๆ
🖇 📝 แนวการส่งกิจกรรมจิตอาสาของผู้กู้ยืม
📍 กรณีที่ 1 ใช้กิจกรรมจิตอาสาตามประกาศในเพจกองพัฒนานักศึกษา หรือที่คณะประกาศให้ชั่วโมงบ้าง ทั้งหมด 18 ชม.
>>ให้นักศึกษาเขียนกิจกรรมจิตอาสาที่ทำกิจกรรมแล้ว ลงในแบบฟอร์มพร้อมลงจำนวนชั่วโมงที่ได้ให้ชัดเจน พร้อมแนบใบประกาศการทำกิจกรรมนั้นๆ
📍 กรณีที่ 2 เก็บจิตอาสาตามประกาศในเพจหรือที่คณะประกาศให้ชั่วโมงบ้าง แต่ยังเก็บชั่วโมงไม่ครบ 18 ชม.
>>ให้นักศึกษาเก็บชั่วโมงเพิ่มโดยให้นักศึกษาเขียนกิจกรรมจิตอาสาที่ทำกิจกรรมแล้ว ลงในแบบฟอร์มพร้อมลงจำนวนชั่วโมงที่ได้ให้ชัดเจน พร้อมแนบใบประกาศการทำกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมที่เหลือจนครบ 18 ชม. ให้ไปช่วยงานในคณะหรือสาขาเพื่อเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่ยังไม่ครบ โดยกรอกรายละเอียดการทำจิตอาสานั้นลงไปในแบบฟอร์ม และให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรองการทำกิจกรรมนั้นๆ แล้วนับรวมกิจกรรมทั้งหมดจนครบ 18 ชม.
📍 กรณีที่ 3 เก็บจิตอาสาตามประกาศในเพจหรือที่คณะประกาศให้ชั่วโมงบ้าง แต่ยังเก็บชั่วโมงไม่ครบ 18 ชม. แต่ต้องออกไปฝึกงานหรือสหกิจในเทอม 2/66
>>ให้นักศึกษาเก็บชั่วโมงเพิ่มโดยให้นักศึกษาเขียนกิจกรรมจิตอาสาที่ทำกิจกรรมแล้ว ลงในแบบฟอร์มพร้อมลงจำนวนชั่วโมงที่ได้ให้ชัดเจน พร้อมแนบใบประกาศการทำกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมที่เหลือจนครบ 18 ชม. ให้ทำกิจกรรมจิตอาสาในสถานประกอบการที่ฝึกงาน แล้วกรอกรายละเอียดการทำจิตอาสานั้นลงไปในแบบฟอร์ม และให้พี่เลี้ยง หรือผู้ควบคุมการฝึกงานรับรองการทำกิจกรรมนั้นๆ แล้วนับรวมกิจกรรมทั้งหมดจนครบ 18 ชม.
📍 กรณีที่ 4 ฝึกงานในเทอม 1/66
>>ให้ใช้กิจกรรมจิตอาสาในสถานประกอบการที่ฝึกงาน จำนวน 18 ชม. ❌หากไม่ได้เก็บไว้❌ ให้ไปช่วยงานในคณะหรือสาขาเพื่อเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่ยังไม่ครบ โดยกรอกรายละเอียดการทำจิตอาสานั้นลงไปในแบบฟอร์ม และให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรองการทำกิจกรรมนั้นๆ **หรือหากเก็บกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการเต็มใจ หรือกิจกรรมเติมบุญทัน สามารถใช้ได้เช่นกัน โดยให้นักศึกษาเขียนกิจกรรมจิตอาสาที่ทำกิจกรรมแล้ว ลงในแบบฟอร์มพร้อมลงจำนวนชั่วโมงที่ได้ให้ชัดเจน พร้อมแนบใบประกาศการทำกิจกรรม** แล้วนับรวมกิจกรรมทั้งหมดจนครบ 18 ชม.
📍 กรณีที่ 5 ไม่ได้เก็บชั่วโมงตามประกาศเลย
>>ให้ไปช่วยงานในคณะหรือสาขา กรอกรายละเอียดการทำจิตอาสานั้นลงไปในแบบฟอร์ม และให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่รับรองการทำกิจกรรมนั้นๆ ให้ครบ 18 ชม. **หรือหากเก็บกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการเต็มใจ หรือกิจกรรมเติมบุญทัน สามารถใช้ได้เช่นกัน โดยให้นักศึกษาเขียนกิจกรรมจิตอาสาที่ทำกิจกรรมแล้วลงในแบบฟอร์มพร้อมลงจำนวนชั่วโมงที่ได้ให้ชัดเจน พร้อมแนบใบประกาศการทำกิจกรรม** แล้วนับรวมกิจกรรมทั้งหมดจนครบ 18 ชม.
❌ ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมจิตอาสาอื่นนอกเหนือจาก 6 กรณี หากมีกรณีใดนอกเหนือจากนี้ให้เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ๆ กองพัฒนานักศึกษาก่อน ❌
🚩 นำส่งเอกสาร ข้อ 2-3 ได้ ระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566 ณ. ห้องงานกองทุน กยศ.กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
📌 ส่วนที่ 2 ส่งแบบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566
ผู้กู้ยืมจะสามารถดำเนินการทำแบบเบิกเงินกู้ยืมได้ **จะต้องส่งเอกสารในส่วนที่ 1 ก่อน**
ซึ่งแบบเบิกเงินกู้ยืมจะเปิดให้ดำเนินการใส่ค่าเทอมได้ ตาม
https://drive.google.com/file/d/1qHwQx9DTyoR_gQ0nI1AnhoSLtowHJm72/view?usp=sharing
เอกสารแบบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมเอกสารประกอบ
มีดังต่อไปนี้
1. สั่งพิมพ์ แบบยืนยันการเบิกเงิน ออกจากระบบ DSL **จำนวน 2 ฉบับ** “กรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ตามตัวอย่าง”
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ “ผู้กู้ยืม” **จำนวน 2 ฉบับ** เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยลายมือเจ้าของเอกสาร
3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ “ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง” **จำนวน 2 ฉบับ** ที่ชื่อปรากฏอยู่ในแบบยืนยันการเบิกเงิน เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยลายมือเจ้าของเอกสาร
4. แนบสำเนาใบ Pay In **จำนวน 1 แผ่น** เพื่อใช้ยืนยันค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ***ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม***
📌 หมายเหตุ : แบบเบิกเงินกู้ยืม จะต้องลงนามให้เหมือนกัน “ให้ใช้ ปากกาน้ำเงินเขียน” โดยห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดเด็ดขาด หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่าทับข้อความที่เขียนผิดทุกจุดและเซ็นชื่อกำกับทุกจุด และเขียนข้อความที่ถูกต้องลงไปใหม่
✅ เมื่อดำเนินการลงนามเรียบร้อยแล้วให้นำส่งเอกสารได้เลย ตั้งแต่วันที่ลงนามในเอกสารเสร็จเรียบร้อย จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 (ไม่ต้องพาผู้ปกครองมา) ส่ง ณ. ห้องงานกองทุน กยศ.กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ✅
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาที่ฝึกสอน ฝึกงาน หรือไม่สะดวกมาส่งเอกสารด้วยตนเองได้
สามารถฝากเพื่อนนำส่งเอกสารได้ ไม่อนุญาตให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
(หากไม่สามารถนำส่งเอกสารได้จริงๆ ให้โทรแจ้ง เจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 0 2287 9600 ต่อ 1626 เพื่อแจ้งปัญหาต่อไป)
หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องงานกองทุน กยศ.กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 37 ชั้น 1 หรือโทร 0 2287 9600 ต่อ 1626 (ได้ในเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.)