วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนด (กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนด
(กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. นางสาววิชญาดา ฉุนเทศ
2. นายวัชระ สาดแล่น
3. นายนิรันดร เลื่อนสุขสันติ์
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สวัสดิ์ถาวร
5. นางสาวเยาวเรศ บุญประกอบ
6. นายธีระพงษ์ บุตรนุช
7. นางสาวณัฐภรณ์ เผื่อนพังงา
8. นางสาวจินตหรา ไชยเพชร
9. นายกฤตเมธ คุ้มทวีวุฒิ
10. นายจักรินทร์ กุโลทัยพิภพ
11. นายธิติภูมิฐ์ กีรติมนัสวิน
12. นายธนดล ขจรศักดิพันธ์
13. นายสหัสวรรษ งามสวย
14. นางสาวนัทมล เพชรยอด
15. นายคุณากร นพรัตน์
16. นางสาวศิริพร รอดจากไร้
17. นายพรชัย โตแจ้ง
18. นายสหรัฐ สุวรรณ
19. นายธีรศักดิ์ พวงแฉล้ม
20. นางสาวอัจฉรา เฉิดฉิ้ม
***************************
💢 ให้นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้น ดำเนินการทำเอกสารกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 3 - วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องงานกองทุนฯ อาคาร 37 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. เอกสารที่ต้องเตรียมมามีดังนี้
1. แบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ยืม จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบ Pay in ภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 1 ฉบับ
***************************
หากประสงค์กู้ต่อเทอม 2/2566 ให้เตรียมเอกสารมาเพิ่ม ดังนี้
1. เอกสารจิตอาสา จำนวน 18 ชม.
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ยืม จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบ Pay in ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2287 9600 ต่อ 1626