29 กุมภาพันธ์ 2024

เกี่ยวกับ

ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็รไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยอาศัยตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกอง (1 ใน 5 กอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี) โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

  1. งานบริหารทั่วไป
  2. งานกีฬาและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
  3. งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา

เดิมกองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคาร 36 และในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อาคาร 37 ภายในบริเวณเขตพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริการที่ทันสมัยต่อโลกศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ

1. บริการและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้าน
2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2557 – 2561

สถานที่ภายในอาคาร 37 กองพัฒนานักศึกษา

พื้นที่สูบบุหรี่