วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

เกี่ยวกับ

ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็รไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยอาศัยตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกอง (1 ใน 5 กอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี) โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

  1. งานบริหารทั่วไป
  2. งานกีฬาและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
  3. งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา

เดิมกองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคาร 36 และในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อาคาร 37 ภายในบริเวณเขตพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

ยกระดับบริการ พัฒนากิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาเป็นบัณฑิตพึงประสงค์

พันธกิจ

1. บริการและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้าน
2. พัฒนานักศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สถานที่ภายในอาคาร 37 กองพัฒนานักศึกษา

พื้นที่สูบบุหรี่

พื้นที่สูบบุหรี่

หน้าอาคาร 37

พื้นที่สูบบุหรี่

ห้องให้บริการ กยศ. งานแนะแนว และกิจกรรมนักศึกษา

พื้นที่สูบบุหรี่

ห้องยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา

พื้นที่สูบบุหรี่

ฟิตเนส

งานบริหารทั่วไป

ห้องประชุม (เล็ก)

งานบริหารทั่วไป

ห้องประชุม (ใหญ่)

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

พื้นที่สูบบุหรี่

ห้องให้บริการวิชาทหาร และวินัยนักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

ห้องให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

ห้องพยาบาล

งานบริหารทั่วไป

ห้ององค์การนักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

โรงยิม

งานบริหารทั่วไป

ห้องน้ำโรงยิม

งานบริหารทั่วไป

ห้องชมรม

งานบริหารทั่วไป

ห้องดนตรี