29 กุมภาพันธ์ 2024

สภานักศึกษา-องค์การนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย "กิจกรรมนักศึกษา" พ.ศ. 2563