วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
รองอธิการบดี
chaisak.k@mail.rmutk.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หาญมนต์
ผู้ช่วยอธิการบดี
paiboon.h@mail.rmutk.ac.th

นายสุเปรม นนทะวงษ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
suprem.n@mail.rmutk.ac.th
โทร. 9688

นางสาวพีร์รติมา กัลป์ปาลพล
งานบริหารทั่วไป
โทร. 1601

นางสาววาสนา หมวดชนะ
งานบริหารทั่วไป
โทร. 1602

นางสาวสุมลทา วงษา
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร. 1626

นางสาวจุฑามาส ช้างศิลา
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร. 1625

นางสาวรัชฎาวรรณ แก้วเกษการ
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร. 1627

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์มณี
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทร. 1633

นางสาวเมธินี บุญทับ
งานวิชาทหาร วินัยนักศึกษา และประกันอุบัติเหตุ
โทร. 1639

นายวินัย ไทรเมือง
งานวิชาทหาร วินัยนักศึกษา และประกันอุบัติเหตุ
โทร. 1640

นางสาวนวพร เรี่ยวแรง
งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
โทร. 1610

นางสาวศศิธร พุ่มพฤกษ์
งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
โทร. 1611

นางสาวอาริสา แมงทับ
งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
โทร.

นายคมสันต์ คำแผ่น
งานกีฬา
โทร.

นางสาวนันทิยา ทับพึง
งานสุขภาพและอนามัย
โทร. 1648

นางสาวธัญวรรณ เกตุศิริ
งานสุขภาพและอนามัย
โทร. 1646

นางสาวเพียรฤทัย มานุ้ย
งานสุขภาพและอนามัย
โทร. 1647

นางสาวเทวารัตน์ เกษศิริ
งานสุขภาพและอนามัย
โทร. 1649

นายไพโรจน์ ทับทอง
โทร.1619