วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน

 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน
 2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 ด้าน

 1. ไอทีได้มาตรฐาน
 2. นำเสนองานเป็น
 3. เน้นอังกฤษสื่อสาร
 4. ทำงานต่างวัฒนธรรม
 5. เลิศล้ำคุณธรรม จริยธรรม
 6. น้อมนำความเป็นไทย
 7. ภาคภูมิใจในสถาบัน
 8. ร่วมกันสร้างจิตอาสา
 9. พลานามัยสมบูรณ์
 10. เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์

ข้อบังคับว่าด้วย "กิจกรรมนักศึกษา" พ.ศ. 2563

ระเบียบการเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2563