วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

ติดต่อเรา

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

ติดต่อโทร 0 2287 9600 ต่อ ... (เบอร์โทรภายในที่ต้องการติดต่อ)

ผู้อำนวยการ

นายสุเปรม นนทะวงษ์     9688

งานบริหารทั่วไป

นางสาวพีร์รติมา กับป์ปาลพล     1601
นางสาววาสนา หมวดชนะ     1602
นายคมสันต์ คำแผ่น     1603

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ

นางสาวสุมลทา วงษา     1626
นางสาวจุฑามาส ช้างศิลา     1625
นางสาวรัชฎาวรรณ แก้วเกษการ     1627

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์มณี     1633

งานวิชาทหารและประกันอุบัติเหตุ

นางสาวเมธินี บุญทับ     1639
นายวินัย ไทรเมือง     1640

งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

นางสาวนวพร เรี่ยวแรง     1610
นางสาวศศิธร พุ่มพฤกษ์     1611

งานกีฬา

นายปฏิพล แสงวิเศษ     1619

งานพยาบาล

นางสาวนันทิยา ทับพึง     1648
นางสาวธัญวรรณ เกตุศิริ     1646
นางสาวเพียรฤทัย มานุ้ย     1647
นางสาวเทวารัตน์ เกษศิริ     1649