วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ิประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565