วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ กำหนดการกู้ยืม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ ผู้กู้รายเก่า (รายเก่าเลื่อนชั้นปี) ได้แก่นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 66 65 64 63 62

ประกาศ กำหนดการกู้ยืม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ ผู้กู้รายเก่า (รายเก่าเลื่อนชั้นปี)
ได้แก่นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 66 65 64 63 62
.
และนักศึกษากู้เกินหลักสูตร ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
.
🔸 ผู้กู้ยืมมีการย้ายสาขา ยังไม่สามารถกรอกข้อมูลใน google from ได้ ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลลง google from
.
🔸 หากผู้กู้ยืมมีการย้ายสาขาในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ 0 2287 9600 ต่อ 1626 (ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.) เพื่อรายงานสถานภาพให้ผู้กู้ยืมเตรียมยื่นเอกสารคำขอกู้ยืมใหม่ (กรณีนี้ผู้กู้ยืมต้องเริ่มทำเอกสารยื่นกู้ใหม่และทำสัญญาใหม่หากมีการย้ายสาขา)
▶ โดยผู้กู้ยืมต้องติดตามประกาศและใช้กำหนดการในประกาศสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ในการดำเนินการกู้ยืมในปี 2567 (และต้องสำรองจ่ายค่าเทอม 1/2567)
.
🔸 สำหรับผู้กู้ยืมเกินหลักสูตร ให้รีบดำเนินการ ยื่นข้อมูลตามกำหนดการที่งานกองทุนฯ กำหนด
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเกินหลักสูตร กยศ.จะเป็นผู้พิจารณาให้กู้ยืม ขั้นตอนต่างๆ ที่สถานศึกษากำหนดอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกำหนดการเหมือนผู้กู้ยืมรายอื่นๆ ผู้กู้ยืมต้องติดตามประกาศสม่ำเสมอหลังจากดำเนินการขั้นตอนต่างๆ นี้ไปแล้ว
.
📝 กำหนดการทำขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้
1. ยื่นความประสงค์กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2567 ผ่าน Google ฟอร์ม ยื่นความประสงค์ก่อนจึงจะดำเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไปได้
🔹 วันที่ 22 เม.ย. – 10 พ.ค. 2567 ผ่านทางเพจกองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ
2. ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2567
🔹 วันที่ 4-14 มิ.ย. 2567 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1
3. ส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบฯ ภาคเรียนที่ 1/2567
🔹 วันที่ 24 มิ.ย. 2567 – วันที่ 5 ก.ค. 2567 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1