วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
♦️ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือย้ายสาขา/หลักสูตรหรือนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมที่ มทร.กรุงเทพ
************************************
สำหรับผู้ที่สามารถยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านระบบได้ จะต้องเป็นนักศึกษาของ มทร.กรุงเทพ มีรหัสนักศึกษา มีคณะและสาขาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
‼️(ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์กู้ยืมทุกคนจะต้องสำรองจ่ายค่าเทอมในเทอม 1/67 ก่อน) ‼️ สำหรับผู้ประสงค์กู้ยืม ที่ยังไม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ให้ขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานในเว็ปไซค์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login หรือ App. “กยศ.Connect” จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมได้ ทั้งนี้การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอกู้ยืมให้เตรียมเอกสารเป็นฉบับกระดาษ A4 ทั้งหมด และต้องนำเอกสารประกอบการกู้ยืมทั้งหมดส่งงาน กยศ. มทร.กรุงเทพ ตามประกาศต่อไป
************************************
🔺เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอกู้ยืมที่ต้องนำเข้าระบบ (ต้องทำเป็นไฟล์สแกนเข้าระบบ) มีดังนี้
1. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล ผู้กู้ยืม บิดาและ มารดา (หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรส (ถ้ามี)
⭕️โหลดหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล (พริ้นคนละ 1 ฉบับ กรอกข้อมูลด้วยลายมือ และลงนามโดยเจ้าของเอกสาร) !!ดาวน์โหลด!!
**ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้กู้ยืม นาย/นางสาว.....
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลบิดา นาย......
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลมารดา นาง/นางสาว......
**ทำเป็นไฟล์ pdf แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 10MB**
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ยืม บิดาและ มารดา (หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรส (ถ้ามี)
(สำเนาคนละ 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาด้วยลายมือ เจ้าของเอกสารเท่านั้น)
**ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม นาย/นางสาว.....
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา นาย......
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา นาง/นางสาว......
**ทำเป็นไฟล์ pdf แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 10MB**
3.เอกสารประกอบการรับรองรายได้ครอบครัว
- กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน
- กรณีไม่มีรายได้ประจำ ใช้ กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
⭕️อ่านตัวอย่างการรับรองรายได้ครอบครัว !!ดาวน์โหลด!!
⭕️โหลดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 !!ดาวน์โหลด!!
‼️ทั้งนี้ หากบิดา มารดา ต้องใช้เอกสาร กยศ.102 ทั้ง 2 ท่าน ให้ “ผู้รับรองรายได้”กรอกเอกสารมาในฉบับเดียวกัน ไม่ต้องทำแยกฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน ทำแยกเพียงแต่ไฟล์เป็นของบิดา และมารดา
**ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้
หนังสือรับรองรายได้บิดา นาย......
หนังสือรับรองรายได้มารดา นาง/นางสาว......
**ทำเป็นไฟล์ pdf แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 10MB**
⭕️ตัวอย่าง 3 เอกสาร ที่ยื่นผ่านระบบ DSL >> !!คลิกเพื่อดู!!
📣📣กำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 – วันที่ 24 มิถุนายน 2567 (หากใครดำเนินการยื่นกู้ไม่ทันกำหนดการนี้ ให้รอกำหนดการในรอบถัดไป
⭕️อ่านตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ DSL >> !!คลิกเพื่อดู!!
**เพื่อความถูกต้องในการยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ ให้ผู้กู้ยืมศึกษาตัวอย่างก่อนยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ
หมายเหตุ : เมื่อยื่นแบบคำขอกู้ยืมแล้ว ให้ติดตามดูใน App กยศ. Connect ด้วย จะมีการแจ้งเตือนสถานะตลอด หากมีเอกสารผิดหรือต้องแก้ไข จะมีการแจ้งเตือนผู้กู้ยืม ซึ่งผู้กู้จะต้องแก้ไขเอกสารส่งกลับไป-มา จนกว่าจะถูกต้อง "หลังจากที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารในระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปให้กองทุนฯ พิจารณาต่อไป”ขั้นตอนนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับกองทุน กยศ. พิจารณา หากกองทุนฯ พิจารณาแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านแล้ว ให้รอประกาศจากงาน กยศ. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ดูกำหนดการปฐมนิเทศผู้กู้ยืม และจัดทำสัญญาในขั้นตอนต่อไป ผ่านเพจนี้ หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว ห้ามดำเนินการใดๆ จนกว่างาน กยศ.จะมีประกาศให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
************************************
📝รายการเอกสารประกอบการกู้ยืมที่ต้องเตรียมนำส่งงาน กยศ. มทร.กรุงเทพ ตามกำหนดการส่งเอกสาร (เอกสารข้อ 2-4 เป็นเอกสารฉบับเดียวกับที่แนบในระบบ DSL)
1. แบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (สั่งพิมพ์ 1 ฉบับ) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
⭕️โหลดแบบคำขอกู้ยืม >> !!ดาวน์ฺโหลด!!
2. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล ผู้กู้ยืม บิดาและ มารดา (เอกสารฉบับกระดาษ ฉบับเดียวกับที่แนบในระบบ DSL) คนละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ยืม บิดาและ มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรส (ถ้ามี) (เอกสารฉบับกระดาษ ฉบับเดียวกับที่แนบในระบบ DSL) คนละ 1 ฉบับ
4. เอกสารประกอบการการรับรองรายได้ บิดาและ มารดา (เอกสารฉบับกระดาษ ฉบับเดียวกับที่แนบในระบบ DSL) คนละ 1 ฉบับ
5. สำเนา ใบ ปพ. สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2567 หรือผลการศึกษาของนักศึกษา มทร.กรุงเทพ ทุกภาคการศึกษา (สั่งพริ้นจากระบบงานทะเบียน) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาในเอกสาร
📌หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาเก่า มทร.กรุงเทพ ผลการศึกษา GPA
จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิได้กู้ยืมเงิน กยศ. ปี 2567
6. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา (แนวทางการส่งเอกสารจิตอาสา)
📍สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 67
ให้เก็บ ชม. Set e-learning หลักสูตรบังคับ 6 หลักสูตร (ที่กองทุนฯ กยศ. กำหนด) หากก่อนหน้านี้มีการเก็บหลักสูตรบังคับไปบ้างแล้ว ให้นำหลักฐานใบประกาศมาแนบส่ง)
📍นักศึกษาเก่าจาก มทร.กรุงเทพ ที่กู้ใหม่
(เก็บชั่วโมงจิตอาสา 18 ชม.) โดยให้เก็บ ชม. Set e-learning หลักสูตรบังคับ 6 หลักสูตร “เป็นหลักก่อน” ที่เหลืออีก 12 ชม. สามารถใช้จิตอาสาที่มีการประกาศผ่านเพจกองพัฒนานักศึกษา คณะ ชมรม หรือเพจองค์การนักศึกษาที่มีประกาศให้ดำเนินการเก็บชั่วโมงและให้ชั่วโมงจิตอาสา เป็นใบประกาศ หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ หรือใช้ชั่วโมง Set e-learning อื่นๆ รวมกันให้ครบ 18 ชม. (ไม่ให้ทำกิจกรรมด้านนอกอื่น) เมื่อเรียนแล้วจะได้รับใบประกาศและชั่วโมงจิตอาสาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมีใบประกาศเป็นหลักฐานในการทำกิจกรรม ไม่ต้องมีผู้เซ็นรับรองแต่นักศึกษาต้องกรอกชื่อหลักสูตรที่ตนเองอบรมลงในแบบฟอร์ม และกรอกจำนวนชั่วโมงที่อบรมให้เรียบร้อย รวมจำนวนชั่วโมงที่ทำทั้งหมด พร้อมแนบใบประกาศในหลักสูตรต่าง ๆ เรียงมาในแต่ละหลักสูตรที่อบรม หรือหากไม่มีชั่วโมงจิตอาสาอื่นของมหาวิทยาลัย ในเทอมที่ผ่านมา ให้เก็บชั่วโมง เฉพาะใน Set e-learning หลักสูตรอื่นที่นอกเหนือจาก 6 หลักสูตรบังคับ เพื่มเติมจนครบ 18 ชม. สามารถดูหลักสูตรแนะนำได้จากการกรอกแบบฟอร์มจิตอาสา
Set e-learning หลักสูตรบังคับ 6 หลักสูตร (ที่ผู้กู้ต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสา) ดังต่อไปนี้
1.วัย 20+ เริ่มต้นดีชีวิตไม่มีติดลบ 1 ชม.
2.เริ่มทำงาน ซื้อหรือเช่า ดีกว่ากัน 1 ชม.
3.ก่อนซื้อรถคู่ใจ คิดแบบไหนไม่ใช่ 1 ชม.
4.วัยรุ่นแบบ “ของมันต้องมี” ไม่สร้างหนี้แถมสร้างตัว 1 ชม.
5.รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ที่หลัง 1 ชม.
6.เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง 1 ชม.
⭕️โหลดแบบฟอร์มจิตอาสา >> !!ดาวน์โหลด!!
⭕️ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มจิตอาสา >> !!คลิกเพื่อดู!!
หมายเหตุ : เมื่อยื่นเอกสารเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว เตรียมเอกสารทั้งหมดไว้ให้พร้อมแต่ยังไม่ต้องนำส่งเอกสารที่งาน กยศ. จนกว่างาน กยศ. จะแจ้งให้ทราบผ่านเพจนี้
☎️หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 0 2287 9600 ต่อ 1625,1626 ในวันและเวลาราชการ