วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ สำหรับนักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมไม่ทันในรอบแรก

📣ประกาศ สำหรับนักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมไม่ทันในรอบแรก
***********************************
1. เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ตามรายการเอกสาร ดังต่อไปนี้
แบบคำขอกู้ยืมเงิน 1/2567 1 ฉบับ (กรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่ง)
แบบฟอร์ม แบบคำขอกู้ยืมเงิน 1/2567>>
2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
- กรณีมีรายได้ไม่ประจำ หรือไม่ทราบข้อมูล ให้ใช้ เอกสาร กยศ.102 (ให้พนักงานของรัฐเป็นผู้รับรองรายได้)
- กรณีมีรายได้ประจำ สามารถใช้สลิปเงินเดือน (สำเนาสลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน
**ส่วนนี้ หากผู้กู้ยืมที่ปี 2566 เคยยื่นเอกสารรับรองรายได้แล้วรายได้เกิน 360,000 บาท ทำให้ไม่สามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตอนส่งเอกสารด้วยว่าปี 2566 รายได้เกิน ปี 2567 รายได้ครอบครัวไม่ถึง 360,000 บาท หรือผู้ปกครองประสบปัญหาไม่ได้ประกอบอาชีพ (ให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารเข้าระบบใหม่) เพื่อจะได้กู้ค่าครองชีพได้ในปี 2567
3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ต้องไม่น้อยกว่า 18 ชม. 1 ฉบับ โดยให้ใช้เอกสารการเก็บชั่วโมงในมหาวิทยาลัย ที่ประกาศผ่านเพจกองพัฒนานักศึกษา คณะ ชมรม หรือเพจองค์การนักศึกษา ที่มีประกาศให้ดำเนินการเก็บชั่วโมงและให้ชั่วโมงจิตอาสา เป็นใบประกาศ หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้นับชั่วโมงนั้น “เป็นหลักก่อน” หากชั่วโมงยังไม่ครบให้เก็บชั่วโมงเรียน ใน Set e-Learning เท่านั้น รวมกันให้ครบ 18 ชม. (ไม่ให้ทำกิจกรรมด้านนอก) การเรียน e-Learning หลักสูตรที่เรียนจะต้องไม่ซ้ำกับที่เคยเรียนไปแล้ว และเคยส่งงาน กยศ. แล้วในเทอมที่ผ่านๆ มา เมื่อเรียนแล้วจะได้รับ ใบประกาศและชั่วโมงจิตอาสาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมีใบประกาศเป็นหลักฐานในการทำกิจกรรม ไม่ต้องมี ผู้เซ็นรับรอง แต่นักศึกษาต้องกรอกชื่อหลักสูตรที่ตนเองอบรมลงในแบบฟอร์ม และกรอกจำนวนชั่วโมงที่อบรม ให้เรียบร้อย รวมจำนวนชั่วโมงที่ทำทั้งหมด พร้อมแนบใบประกาศในหลักสูตรต่างๆ เรียงมาในแต่ละหลักสูตรที่อบรม (ยกตัวอย่างเช่น เก็บชั่วโมงที่กองพัฒนานักศึกษาประกาศทำกิจกรรม ได้ใบประกาศเพื่อรับรองกิจกรรมการทำกิจกรรม รวม 8 ชั่วโมง จึงเก็บชั่วโมงใน Set e-Learning เพิ่มอีก 10 ชั่วโมง จึงครบ 18 ชั่วโมง)
🔴กรณีนักศึกษาฝึกงานหรือฝึกสอนในเทอม 2/2566 หรือเทอม 3/2566
อนุญาตให้เก็บชั่วโมงจิตอาสาในสถานประกอบการหรือสถานที่ฝึกงานได้ จนครบ 18 ชม. หรือหากนักศึกษาไม่ได้เก็บชั่วโมงจิตอาสาในสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานอยู่ จะใช้การเก็บชั่วโมงของมหาวิทยาลัยที่ประกาศผ่านเพจกองพัฒนานักศึกษา โดยให้ใช้เอกสารการเก็บชั่วโมงในมหาวิทยาลัย ที่ประกาศผ่านเพจกองพัฒนานักศึกษา คณะ ชมรม หรือเพจองค์การนักศึกษา ที่มีประกาศให้ดำเนินการเก็บชั่วโมงและให้ชั่วโมงจิตอาสา เป็นใบประกาศ หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ โดยให้นับชั่วโมงนั้น “เป็นหลักก่อน” หากชั่วโมงยังไม่ครบให้เก็บชั่วโมงเรียนใน Set e-Learning เท่านั้น รวมกันให้ครบ 18 ชม. (ไม่ให้ทำกิจกรรมด้านนอก) การเรียน e-Learning หลักสูตรที่เรียนจะต้องไม่ซ้ำกับที่เคยเรียนไปแล้ว และเคยส่งงาน กยศ. แล้วในเทอมที่ผ่านๆ มา เมื่อเรียนแล้วจะได้รับใบประกาศและชั่วโมงจิตอาสาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมีใบประกาศเป็นหลักฐานในการทำกิจกรรม ไม่ต้องมีผู้เซ็นรับรอง แต่นักศึกษาต้องกรอกชื่อหลักสูตรที่ตนเองอบรมลงในแบบฟอร์ม และกรอกจำนวนชั่วโมงที่อบรมให้เรียบร้อย รวมจำนวนชั่วโมงที่ทำทั้งหมด พร้อมแนบใบประกาศในหลักสูตรต่าง ๆ เรียงมาในแต่ละหลักสูตรที่อบรม (ยกตัวอย่างเช่น เก็บชั่วโมงที่กองพัฒนานักศึกษาประกาศทำกิจกรรม ได้ใบประกาศเพื่อรับรองกิจกรรมการทำกิจกรรม รวม 8 ชั่วโมง จึงเก็บชั่วโมงใน Set e-Learning เพิ่มอีก 10 ชั่วโมง จึงครบ 18 ชั่วโมง)
แบบฟอร์มจิตอาสา
เอกสารจิตอาสาที่ผ่านมาที่สามารถส่งได้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. ผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 1 ฉบับ สามารถสั่งพริ้นได้จากระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เข้าระบบงานทะเบียนของตนเอง เมนู “ผลการศึกษา” พริ้นทุกภาคเรียนจนถึงเทอม 2/2566
หมายเหตุ : อนุโลม คุณสมบัติทั่วไปของผู้กู้ยืม เรื่องผลการศึกษา GPA จากเดิมต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปทุกคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 13 ความว่า
ข้อ 13 กรณีผลการศึกษาต้องไม่อยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
13.1 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจำนวน หน่วยกิต ดังนี้
13.1.1 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อลงทะเบียน มีหน่วยกิตรวมทั้งหมด ระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต
13.1.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เมื่อลงทะเบียน มีหน่วยกิตรวมทั้งหมด ระหว่าง 60 หน่วยกิตขึ้นไป
13.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average – GPA) ต่ำกว่า 2.00 เมื่อลงทะเบียนเรียนครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 1.90 ถึง 1.99 ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า ก (A) เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ภายในกำหนด ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อนแต่ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตร
***ให้นำเอกสาร ข้อ 1 ถึง 5 ส่งด้วยตนเอง (หากไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเองสามารถฝากเพื่อนส่งได้)
**********************************
2. วิธีการทำแบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2567 และเอกสารประกอบการนำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมวิธีการทำแบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2567
❌หากนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมจะไม่สามารถทำแบบเบิกเงินกู้ยืมได้
ตัวอย่าง การทำแบบเบิกเงินกู้ยืม และการลงนามในแบบเบิกเงินกู้ยืม
1. สั่งพิมพ์แบบเบิกเงิน ฯ (จำนวน 2 ฉบับ) (จะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้ ลงกระดาษA4 สีขาว เท่านั้น) ทั้งนี้ แบบเบิกเงินกู้ยืมที่สั่งพิมพ์มาเนื้อความในเอกสารจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีบาร์โค้ด ครบถ้วน โดยให้ลงนามมาให้ครบถ้วน ตามตัวอย่าง ทั้ง 2 ฉบับ และแนบเอกสาร ข้อ 2-4 (หากเขียนผิดห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด ให้ขีดฆ่า และลงชื่อกำกับและเขียนข้อความที่ถูกต้องลงไป)
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ (จำนวน 2 ฉบับ) (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จะเป็นลายมือชื่อหรือลายเซ็นก็ตามจะต้องเซ็นให้เหมือนกับแบบเบิกเงินกู้ยืมทั้ง 2 ฉบับที่นำมาส่ง
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม (ใช้กรณีผู้กู้ยืมอายุไม่ถึง 20ปี) (จำนวน 2 ฉบับ) (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จะเป็นลายมือชื่อหรือลายเซ็นก็ตามจะต้องเซ็นให้เหมือนกับแบบเบิกเงินกู้ยืมทั้ง 2 ฉบับที่นำมาส่ง
**กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องลงนามมาหรือไม่นั้น ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมีชื่อปรากฏในวงเล็บในแบบเบิกเงินกู้ยืมเท่านั้น หาก ไม่มีชื่อปรากฏในแบบเบิกเงินกู้ยืม ห้ามเซ็นมาโดยเด็ดขาด (กรณีนี้แสดงว่าผู้กู้ยืมอายุ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว)**
4. ใบ Pay in ที่สั่งพิมพ์จากระบบงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (จำนวน 1 ฉบับ) เข้าระบบงานทะเบียน เข้ารหัสของนักศึกษา ไปที่เมนูชื่อ “ผลการลงทะเบียน” คลิกรูปเครื่องพริ้น
นำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2567 ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดด้วยตนเอง (หากไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเองสามารถฝากเพื่อนส่งได้)