วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
▶️ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบัญชีออมทรัพย์ (ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา) **หากมีบัญชีเดิมอยู่แล้วใช้บัญชีเดิมได้ แต่ต้องเช็คก่อนว่าบัญชียังมีการเคลื่อนไหวของเงินอยู่ไม่ถูกปิด หรือใช้การไม่ได้** หรือหากบัญชีถูกปิดการใช้งาน ให้นักศึกษาไปเปิดบัญชีใหม่ให้เรียบร้อย
สำหรับผู้กู้รายใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีธนาคาร สามารถดาวน์โหลด ใบแจ้งผลการอนุมัติฯ (เพื่อนำไปเปิดบัญชี) ได้ตามไฟล์แนบ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
▶️ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาบันทึกสัญญาผ่านระบบ DSL หรือ กยศ.connect 📌ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 ส.ค. 2566📌
⏭ปริ้น 2 ชุด ⏮
ตัวอย่าง การบันทึกสัญญาและการลงนามในสัญญา
▶️ขั้นตอนที่ 3 รอมหาวิทยาลัยดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนตามที่ลงทะเบียนจริง 📌ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 2566 ก่อนจึงจะดำเนินการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้📌
▶️ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาเริ่มบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านระบบ DSL หรือ แอพ กยศ.connect 📌ได้ตั้งแต่วันที่ 8-14 ส.ค. 2566 📌
⏭ปริ้น 2 ชุด ⏮
ตัวอย่าง การบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินและการลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงิน
▶️ขั้นตอนที่ 5 เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้มหาวิทยาลัย มี 2 ส่วนดังต่อไปนี้
⛔️1.สัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการทำสัญญา มีดังนี้
1. สัญญา ⏭จำนวน 2 ชุด ⏮ (1 ชุด มีเอกสาร 7 แผ่น) “กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ตามตัวอย่าง” https://drive.google.com/…/1NxvQqadCwMisl5OtQa…/view…
2. แบบยืนยันการเบิกเงิน ⏭จำนวน 2 ชุด ⏮ “กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ตามตัวอย่าง” https://drive.google.com/…/1NxvQqadCwMisl5OtQa…/view…
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ 🔴“ผู้กู้ยืม”🔴
⏭จำนวน 2 ฉบับ ⏮ เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยลายมือเจ้าของเอกสาร
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ 🔴“ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง”🔴 ⏭จำนวน 2 ฉบับ ⏮ เฉพาะที่ชื่อปรากฏอยู่ในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยลายมือเจ้าของเอกสาร (ข้อ 4 ใช้ในกรณีผู้กู้ยืม อายุไม่ถึง 20 ปี เท่านั้น)
5. แนบสำเนาใบ Pay In ⏭จำนวน 1 แผ่น⏮ เพื่อใช้ยืนยันค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2566
หมายเหตุ : ข้อ1-2 ช่องที่ลงนามในสัญญา และ แบบเบิกเงินกู้ยืม จะต้องลงนามให้เหมือนกัน) ‼️ โดยใช้ ปากกาน้ำเงินเขียน และห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดเด็ดขาด หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่าทับข้อความที่เขียนผิดทุกจุดและเซ็นชื่อกำกับทุกจุด และเขียนข้อความที่ถูกต้องลงไปใหม่ ‼️
************************************
⛔️2.เอกสารประกอบการกู้ยืม ฉบับจริง (กระดาษ) ที่ต้องนำส่งงาน กยศ. มทร.กรุงเทพ มีดังนี้
1. แบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (สั่งพิมพ์ 1 ฉบับ) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
แบบคำขอกู้ยืม
2. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล ของผู้กู้ยืม บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง (ฉบับกระดาษ ไฟล์ต้นฉบับก่อนที่จะทำไฟล์ เข้าระบบ) ⏭คนละ 1 ฉบับ⏮
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ยืม บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง (ฉบับกระดาษ ไฟล์ต้นฉบับก่อนที่จะทำไฟล์ เข้าระบบ) ⏭คนละ 1 ฉบับ⏮
4. เอกสารประกอบการการรับรองรายได้ บิดาและ มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง (ฉบับกระดาษ ไฟล์ต้นฉบับก่อนที่จะทำไฟล์ เข้าระบบ) ⏭คนละ 1 ฉบับ⏮ กรณีใช้เอกสารรับรองรายได้ กยศ.102 ทั้งบิดาและมารดา ให้ใช้เพียงฉบับเดียวพร้อมแนบสำเนาบัตรราชการ
5. สำเนา ใบ ปพ. หรือผลการศึกษาของสถานศึกษาเดิมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หรือผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า ผู้กู้ยืมรายเก่า มทร.กรุงเทพ (ทุกภาคการศึกษา โดยสั่งพิมพ์ได้จากระบบงานทะเบียน เมนู “ผลการศึกษา”
⏭1 ฉบับ ⏮ รับรองสำเนาในเอกสารให้เรียบร้อย
6. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา (ไม่จำกัด ชม. สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 66) สำหรับนักศึกษาเก่าจาก มทร.กรุงเทพ ที่กู้ใหม่ (เก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชม.)
แบบฟอร์มจิตอาสา สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 66>>
แบบฟอร์มจิตอาสา สำหรับนักศึกษาเก่าจาก มทร.กรุงเทพ>>
▶️ขั้นตอนที่ 6 นำเอกสารทั้งหมดมาส่งที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 🔺ได้ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2566 🔺 โดยนักศึกษาสามารถส่งเอกสารด้วยตนเอง (ไม่ต้องนำผู้ปกครองมาในวันส่งเอกสาร) ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่ต้องจองคิว) เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รอบการส่งเอกสาร
✅🕖ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
✅🕜ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.