วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2566

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2566
------------------------------
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์(เกิด พ.ศ.2546) หรือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ต้องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ(ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) กับมหาวิทยาลัยในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น ให้ดำเนินการขั้นตอนการขอผ่อนผันฯ ตามขั้นตอน 1 – 5 **ให้ครบทุกขั้นตอน** ดังต่อไปนี้
1. เตรียมเอกสารหลักฐาน (วันนี้ - วันที่ 22 ธันวาคม 2566)
- ใบคำร้องทั่วไป(shorturl.asia/aJKbC) 1 ชุด
(รับรองเซ็นต์เอกสารออนไลน์ โดย อ.ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขา/คณบดีประจำคณะ คนใดคนหนึ่งเท่านั้น)
- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.9) 2 ชุด
- สำเนาหมายเรียก(สด.35) 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2 ชุด
(ติดต่อขอได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
- สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 2 ชุด
2. ส่งเอกสารหลักฐาน (วันที่ 15 สิงหาคม - 23 ธันวาคม 2566)
ส่งมาที่ : งานวิชาทหารและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 (ตึกโรงยิม เทคนิคกรุงเทพ) ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
*หากส่งเอกสารเกินวันที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามหมายเรียก (สด.35)*
3. ยืนยันข้อมูลการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ google forms (วันที่ 15 สิงหาคม - 23 ธันวาคม 2566)​
----ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567----
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดเตรียมหนังสือและเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นคำขอผ่อนผันถึง สัสดีจังหวัด ตามภูมิลำเนาของนักศึกษา
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567)
ผ่านช่องทาง FB : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5. รายงานตัวตามหมายเรียก (สด.35) เมษายนของทุกปี
นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าไปรายงานตัวตามหมายเรียก (สด.35) ทุกๆ ปี จนจบหลักสูตรการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
--------------------------
รายละเอียดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 2566 >>>> https://shorturl.asia/GP1i0
ใบคำร้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 2566 >>>> shorturl.asia/zav3Q
ยืนยันข้อมูลการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2566 >>>> https://shorturl.asia/LzDut
-------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ) 0 2287 9600 ต่อ 1639, 1640