วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ การทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารประกอบการกู้ยืม

เอกสารประกอบการกู้ยืม ฉบับจริง (กระดาษ)
ที่ต้องนำส่งงาน กยศ. มทร.กรุงเทพ มีดังนี้
1. แบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล ของผู้กู้ยืม บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง
(ฉบับกระดาษ ไฟล์ต้นฉบับก่อนที่จะทำไฟล์ เข้าระบบ) คนละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ยืม บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง
(ฉบับกระดาษ ไฟล์ต้นฉบับก่อนที่จะทำไฟล์ เข้าระบบ) คนละ 1 ฉบับ
4. เอกสารประกอบการการรับรองรายได้ บิดาและ มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง
(ฉบับกระดาษ ไฟล์ต้นฉบับก่อนที่จะทำไฟล์ เข้าระบบ) คนละ 1 ฉบับ
กรณีใช้เอกสารรับรองรายได้ กยศ.102 ทั้งบิดาและมารดา ให้ใช้เพียงฉบับเดียวพร้อมแนบสำเนาบัตรราชการ
5. สำเนา ใบ ปพ. หรือผลการศึกษาของสถานศึกษาเดิมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
หรือผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า ผู้กู้ยืมรายเก่า มทร.กรุงเทพ
(ทุกภาคการศึกษา โดยสั่งพิมพ์ได้จากระบบงานทะเบียน เมนู "ผลการศึกษา" 1 ฉบับ รับรองสำเนาในเอกสารให้เรียบร้อย
6. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา (ไม่จำกัด ชม. สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 66)
สำหรับนักศึกษาเก่าจาก มทร.กรุงเทพ ที่กู้ใหม่ (เก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชม.)